Ogłoszenie nr 1/2023/G

lgd-z-tlem-kwadrat

LGD ,,Ziemia Biłgorajska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 

  1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:

Nabór wniosków dotyczy wzmocnienia kapitału społecznego w tym poprzez podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

- Przedsięwzięcie 2.1.1. Rozwój kompetencji i kwalifikacji mieszkańców LGD ,,Ziemia Biłgorajska" – 12 500,00€ (wg przeliczenia po kursie 4 zł: 50 000,00 zł)

 

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2, ust. 1 pkt.1 Rozporządzeniai

 

2. Termin i miejsce składania wniosków

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska”, ul. Sikorskiego 12/42, 23 – 400 Biłgoraj

od 08 maja do 22 maja 2023 r.

3. Tryb składania wniosków:

Wniosek o powierzenie grantu jest wypełniany przy użyciu Generatora dostępnego na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska” w miejscu gdzie jest opublikowane ogłoszenie o naborze. Następnie wniosek musi być przesłany przez Generator oraz złożony w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00.

  1. wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną w wersji papierowej (po wcześniejszym wypełnieniu w Generatorze wniosków) do Biura LGD najpóźniej do godz. 14.00 w dniu 22.05.2023 r.

4. Forma wsparcia:

Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych:

-nie wyższej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych- w przypadku jednostki sektora finansów publicznych

-100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:

– podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

– organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4–8

Wysokość wsparcia na jeden grant wynosi od 5 000 zł do 50 000 zł.

Uwaga: w ramach dostępnego limitu środków suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 20 % kwoty środków przewidzianych w ogłoszeniu.

 

5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

  1. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ,,Ziemia Biłgorajska” na lata 2016-2023
  2. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów
  3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

6. Kryteria wyboru operacji.

  1. Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się w zakładce ,,Nabory wniosków” , podzakładce ,,Granty” (www.ziemiabilgorajska.pl)

 

7. Informacja o wymaganych dokumentach

  1. Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku dostępnego w zakładce ,,Nabory wniosków” , podzakładce ,,Granty” (www.ziemiabilgorajska.pl)

8. Miejsce udostępnienia dokumentów

-LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce ,,Dokumenty” (www.ziemiabilgorajska.pl)

  1. -Formularz/-e wniosku/-ów o powierzenie grantu, wniosku/-ów o rozliczenie grantu, wzoru umowy/-ów oraz wzoru sprawozdania z realizacji zadania udostępniono w zakładce ,,Nabory wniosków” , podzakładce ,,Granty” (www.ziemiabilgorajska.pl)

 

9. Pozycja na liście rankingowej w przypadku tej samej liczby punktów: jeśli dwa lub więcej wniosków uzyskało w wyniku oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD przed upłynięciem terminu składania wniosków.

10. Planowane do osiągnięcia wskaźniki: pobierz

 

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy: link do GENERATORA

Instrukcja postępowania z GENERATOREM

 

(1) Rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zobacz również

Nabory wniosków- ogłoszenia

Ogłoszenie nr 1/2022

  • 2 lata temu, 2022-11-03
  • 1315 odsłon
Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi