Podejmowanie działalności gospodarczej

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

1. Budżet:
a) Pomoc ma formę premii
b) Wysokość udzielonej pomocy jednemu beneficjentowi w okresie realizacji programu wynosi 80 000 zł 

2. Beneficjenci:
a) Osoba fizyczna, która:
- jest obywatelem państwa członkowskiegoUE
- jest pełnoletnia
- ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR

3. Zobowiązania wnioskodawcy:
- podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

*zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności  i podlegania tym ubezpieczeniom  przez okres 2 lat lub

* utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy  w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji , zatrudnienia osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania utworzonych miejsc pracy przez okres 2 lat ;


- przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia , w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;
- udostępnianie LGD danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników LSR

 

Wniosek i biznesplan należy złożyć w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, w dwóch egzemplarzach + zapisany na płycie lub innym nośniku informacji.

 

 

Ankieta monitorująca postęp realizacji LSR- do wypełnienia po realizacji operacji 

Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi