Rozwijanie działalności gospodarczej / Konkurs

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 

 

 

1. Budżet:
a) Pomoc ma formę zwrotu maksymalnie:

-do 70% kosztów kwalifikowanych- w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

b) Maksymalna wysokość udzielonej pomocy jednemu beneficjentowi w okresie realizacji programu nie może przekroczyć 300 000 zł. 
c) Płatności- refundacja poniesionych kosztów etapowo (maksymalnie 2 etapy) lub za cały projekt.

2. Beneficjenci:
a) Osoba fizyczna, która:

- jest obywatelem państwa członkowskiego UE

- jest pełnoletnia

- miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR- w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą

b) Osoba prawna,  jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;

c) Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

3. Zobowiązania wnioskodawcy:

-zapewnienie trwałości projektu co najmniej 3 lata od daty wypłaty płatności końcowej;

- osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie (ilościowego lub wartościowego) poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej;

- osiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie;

- niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych;

- zachowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji- w przypadku gdy do ich wyboru nie mają zastosowania przepisy  o zamówieniach publicznych, a wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym nie przekracza 20 tys. złotych netto;

- przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;

- udostępnianie LGD danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników LSR

 

Wniosek i biznesplan  należy złożyć w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, w dwóch egzemplarzach + zapisany na płycie lub innym nośniku informacji.

 

UWAGA!!!!
W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

 

 

 

Ankieta monitorująca postęp realizacji LSR- do wypełnienia po realizacji operacji 

 

 

 

 • pdf KRYTERIA WYBORU OPERACJI- przedsiębiorcy
 • pdf KRYTERIA WYBORU OPERACJI - konkurs
 • pdf Wniosek o przyznanie pomocy- pdf
 • xlsx Wniosek o przyznanie pomocy- do edycji
 • pdf Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy
 • pdf Biznesplan - pdf
 • docx Biznesplan- do edycji
 • xlsx BP tabele finansowe
 • pdf Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis
 • pdf Informacje pomocnicze- biznesplan
 • xlsx Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa- do edycji
 • pdf Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
 • pdf Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
 • pdf Umowa o przyznaniu pomocy_6z
 • pdf Zał. 1 do umowy- Zestawienie rzeczowo- finansowe
 • pdf Zał. 2 do umowy Wykaz działek ewidencyjnych
 • pdf Zał.3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
 • pdf Zał.3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)
 • xlsx Wniosek o płatność- do edycji
 • pdf Wniosek o płatność- pdf (do odczytu)
 • pdf Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność
 • xlsx Sprawozdanie z realizacji biznesplanu
 • pdf Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu
 • xlsx Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
 • pdf INFORMACJA POMOCNICZA PRZY WYPEŁNIANIU FORMULARZA INFORMACJI MONITORUJĄCEJ Z REALIZACJI BIZNESPLANU / INFORMACJI PO REALIZACJI OPERACJI
 • docx Rodo klauzule
 • docx Rodo klauzule do karty wkładu rzeczowego
 • docx Rodo klauzule do listy obecności
 • pdf Umowa o przyznanie pomocy 7z
 • pdf Załącznik nr 1 do umowy 7 z
 • pdf Załącznik nr 2 do umowy 7 z
 • pdf Załącznik nr 3 do umowy 7 z
 • pdf Załącznik nr 3a do umowy 7 z
 • pdf Załącznik nr 5 do umowy 7 z
 • Gmina Biłgoraj
  Gmina Frampol
  Gmina Tarnogród
  Gmina Biszcza
  Gmina Aleksandrów
  Gmina Goraj
  Gmina Łukowa
  Gmina Obsza
  Gmina Księżpol
  Gmina Turobin
  Gmina Potok Górny
  Gmina Radecznica
  Gmina Tereszpol

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi