Rozwijanie działalności gospodarczej / Konkurs

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 

 

 

1. Budżet:
a) Pomoc ma formę zwrotu maksymalnie:

-do 70% kosztów kwalifikowanych- w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

b) Maksymalna wysokość udzielonej pomocy jednemu beneficjentowi w okresie realizacji programu nie może przekroczyć 300 000 zł. 
c) Płatności- refundacja poniesionych kosztów etapowo (maksymalnie 2 etapy) lub za cały projekt.

2. Beneficjenci:
a) Osoba fizyczna, która:

- jest obywatelem państwa członkowskiego UE

- jest pełnoletnia

- miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR- w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą

b) Osoba prawna,  jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;

c) Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

3. Zobowiązania wnioskodawcy:

-zapewnienie trwałości projektu co najmniej 3 lata od daty wypłaty płatności końcowej;

- osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie (ilościowego lub wartościowego) poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej;

- osiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie;

- niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych;

- zachowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji- w przypadku gdy do ich wyboru nie mają zastosowania przepisy  o zamówieniach publicznych, a wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym nie przekracza 20 tys. złotych netto;

- przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;

- udostępnianie LGD danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników LSR

 

Wniosek i biznesplan  należy złożyć w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, w dwóch egzemplarzach + zapisany na płycie lub innym nośniku informacji.

 

UWAGA!!!!
W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

 

Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi