Ogłoszenie nr 1/2017

lgd-logo

LGD ,,Ziemia Biłgorajska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:
a) Przedsięwzięcie 1.1.1. Rozwój przedsiębiorstw, w tym przetwórstwa, z       uwzględnieniem innowacyjnego wykorzystania bazy surowcowej – limit 730 851,00 zł. Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2, ust. 1 pkt.2 lit. c Rozporządzenia[1]
b) Przedsięwzięcie 1.1.2. Wsparcie istniejących przedsiębiorstw w tym w myśl zasady zrównoważonego rozwoju – limit 300 186,00 zł
Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2, ust. 1 pkt.2 lit. c Rozporządzenia[1]
c) Przedsięwzięcie 1.2.1. Podejmowanie działalności gospodarczej wykorzystującej potencjały LGD ,,Ziemia Biłgorajska”- limit 880 000,00 zł
Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2, ust. 1 pkt.2 lit. a Rozporządzenia[1]
d) Przedsięwzięcie 2.2.1. Poprawa infrastruktury społecznej i kulturowej (w tym świetlice wiejskie z wyłączeniem Gminy Radecznica) - limit 1 205 000,00 zł
Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2, ust. 1 pkt. 5 i 6 Rozporządzenia [1]
e) Przedsięwzięcie 3.1.2. Infrastruktura i promocja turystyczna z przyrodą w tle- limit 280 000,00 zł
Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2, ust. 1 pkt.5 i 6 Rozporządzenia [1]

 

2. Termin i miejsce składania wniosków
Biuro  Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska”, ul. Sikorskiego 12/42, 23 – 400 Biłgoraj
od 13 listopada do 27 listopada 2017 r.

 

3. Tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00 w wersji papierowej (2 egzemplarze wraz z załącznikami) oraz na nośniku elektronicznym (z załącznikami)

4. Forma wsparcia:
a) W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. a i b  ogłoszenia pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
- W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą- maksymalna wysokość kwoty pomocy wynosi 300 000,00 zł a intensywność pomocy wynosi maksymalnie 70 %
b) W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. c ogłoszenia pomoc ma formę premii w wysokości:
- 80 000,00 zł
c) W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. d i e ogłoszenia pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych
- nie wyższej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych- w przypadku jednostki sektora finansów publicznych

5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru
Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:
- Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ,,Ziemia Biłgorajska” na lata 2016-2023
- Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów
- Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

6. Kryteria wyboru operacji.
Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się w zakładce ,,Dokumenty” (www.ziemiabilgorajska.pl)

7. Informacja o wymaganych dokumentach
Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku  dostępnego w zakładce ,,Nabory wniosków”, podzakładce ,,Podejmowanie działalności gospodarczej” lub ,,Rozwijanie działalności gospodarczej/ Konkurs(www.ziemiabilgorajska.pl)

8. Miejsce udostępnienia dokumentów
-LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce  ,,Dokumenty” (www.ziemiabilgorajska.pl)
-Formularz/-e wniosku/-ów o udzielenie wsparcia, wniosku/-ów o płatność oraz formularz/-e umowy/-ów udostępniono w zakładce ,,Nabory wniosków”,  podzakładce ,,Podejmowanie działalności gospodarczej” lub ,,Rozwijanie działalności gospodarczej/Konkurs (www.ziemiabilgorajska.pl)

9. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:
a) W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. a ogłoszenia – pobierz (zał. nr 1 do Wytycznych nr 6/4/2017)
b) W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. b ogłoszenia – pobierz (zał. nr 1 do Wytycznych nr 6/4/2017)
c) W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. c ogłoszenia – pobierz (zał. nr 1 do Wytycznych nr 6/4/2017)
d) W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. d ogłoszenia – pobierz (zał. nr 1 do Wytycznych nr 6/4/2017)
e)W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. e ogłoszenia – pobierz (zał. nr 1 do Wytycznych nr 6/4/2017)

 


[1] Rozporządzenie MRiRW z dnia 24.09.2015r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania  ,,wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi