Podejmowanie działalności gospodarczej - możliwość podpisania aneksu do umowy przyznania pomocy

PROW-2014-2020-logo-kolor

W związku z wejściem w życie zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 02.09.2020r. (Dz. U. z 2020, poz. 1555).istnieje możliwość podpisania aneksu do umowy o przyznaniu pomocy na podjęcie działalności gospodarczej.

Aneks dotyczy złagodzenia, w związku z epidemią COVID-19, niektórych ze zobowiązań wynikających z umowy przyznania pomocy. Zmiany te dotyczą m.in.:
a) wykreślenia zobowiązania dotyczącego osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług w roku po wypłacie drugiej transzy pomocy (§5 pkt. 14 umowy);
b) czasu wykonywania działalności gospodarczej. Zmiana rozporządzenia umożliwia czasowe zawieszenie, przy jednoczesnym wymogu prowadzenia działalności łącznie przez 2 lata od wypłaty drugiej transzy.

Aneks mogą podpisywać Beneficjenci, którzy podpisali umowę, są w trakcie jej realizacji lub są w 2-letnim okresie trwałości projektu.

W celu podpisania aneksu należy zwrócić się drogą listowną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin z prośbą o podpisanie aneksu do umowy.

Zobacz również

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

  • 2 miesiące temu, 2021-03-09
  • 278 odsłon
Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi